Ulusal Katılımlı Toplantılar

E - Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
 
 1 - Bodur, M.N. and Alavi, S., 1988. Mersin körfezindeki aktüel kıyı kenarı (inshore) sedimantasyonu hakkında
            bazı görüşler. 42. Türkiye Jeoloji Kurultayı Bildiri Özleri, sayfa 30.
 
 2 - Timur, K., Ergin, M., Okyar, M., Bodur, M.N., Ediger, V. ve Yücesoy, F., 1990. Mersin  Körfezinde bir  yanaşma
             iskelesi yapım projesiyle ilgili jeolojik ve jeofiziksel çalışmalar. Müh. Jeolojisi Simpozyumu Bil.,Özleri, s.16.
 
 3 - Ergin, M., Bodur, M.N., Ediger, V. ve Okyar, M., 1991. Marmara Denizinin kuzeydoğu  ve güneybatı  kıta
            sahanlıkları ile Çanakkale  ve İstanbul Boğazlarındaki dip çökellerinin dağılımı.  44. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991,
            Bildiri Özleri, s.13. (44. Turkish Geol. Cong. Bull., n.6,  p. 26-32, Turkish with Eng. abstract)
 
 4 - Ergin, M., Ediger, V., Bodur, M.N. ve Okyar, M., 1991. İstanbul Haliç 'inin güncel çökellerine genel bir bakış.
            44. Türkiye Jeoloji Kurultayı 1991 Bildiri Özleri, s. 12. (44.Turkish Geol. Cong. Bull.,  n.6,  p.20-25,
            (Turkish with Eng. abstract).
 
 5 - Okyar, M., Bodur, M.N., Ediger, V., Timur, K. ve Ergin, M., 1991.Deniz tabanının topografik  özelliklerini 
             araştırmak için akustik bir yaklaşım: Yanı tarayan sonar  sistemi. Jeofizik, 5: 13-26
 
 6 - Yılmaz, K., Gündoğan, R., ve Bodur, M.N., 1996. Harran Ovası Topraklarında Zemin Davranış Özellikleri İle Kil
           Mineralleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi. “The Comparison Between the Soil Behavior and Clay
            Minerals From the Harran Plain Series”. Zemin Mekaniği ve Temel Mühendisliği Altıncı Ulusal Kongresi,
           24-25 Ekim 1996, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir, Cilt: 1, Sayfa: 190 – 204. (Sixth Turkish Congress on Soil Mechanic
           and Foundation Engineering. 24-25 October 1996 Eylül Univ., İzmir, Türkiye,  v.1,  p.190-204).
 
 7 - Bayhan, E., Temel, A., Ergin, M., Bodur, M.N., Kazancı, N. ve Varol B., 1997. Doğu Akdeniz’de Ege-Çanakkale-
            Marmara geçişi kıta sahanlığının relik ve güncel sedimentlerinin mineralojisi: geç Kuvaterner deniz seviyesi,
            hidrodinamik ve bentojenik değişimlerin etkileri. Marmara Denizi Araştırmaları Workshop-III, 2-3 Haziran
            1997 Ankara, ( TÜBİTAK-MTA-ÜNİVERSİTE, Genişletilmiş Bildiri Özetleri, sf:71-72, with Turkish abstract ).
 
 8 - Bodur, M.N. and Ergin, M., 1997. Marmara Denizi (Kuzeydoğu Akdeniz) sedimentlerinin silt/kil oranları: Yarı kapalı
            ve iki tabakalı akıntı sisteminde su hareketi ve sediment taşınma  yollarının belirlenmesi.
            Marmara Denizi Araştırmaları Workshop-III, 2-3 Haziran 1997Ankara, (TÜBİTAK-MTA-ÜNİVERSİTE,
            Genişletilmiş Bildiri Özetleri, sf:73-75, with Turkish abstract).
 
 9 - Ergin, M., Bodur, M.N., Yılmaz, K., and Polat, Ç., 1998. Marmara Denizi Yüzeysel Sedimentlerinde Fosfor Dağılımı
            (Phosphorus distribution in the superficial sediments of the Sea of Marmara)Deniz Jeolojisi, Türkiye Deniz Araştırmaları
            Workshop-IV, 14-15 Mayıs 1998 İstanbul, ( TÜBİTAK-ÜNİVERSİTE-MTA, Ulusal Deniz Araş. Programı), pp.97-99.
            (with Turkish abstract),
 
10 - Bodur, M.N., Soysal, A., and Önal B., 1998. General situations of vocational high schools and some proposals  in order
            to increase the education quality. Ankara University-IVETA Conference 1998, Quality Matters in International
            Education and Training (31st August – 2nd September, Ankara TÜRKİYE), pp.371-377.
 
11 - Ergin, M., Polat, Ç., Bodur, M.N., and Keskin, Ş., 1998. Distribution of C, N, and P in the superficial sediments of the
            Sea of Marmara. Third International Turkish Geology Symp.Abstracts (31 Aug. – 4 Sep., 1998, Ankara –Turkey)  p.118.
 
12 - Yılmaz, K., and Bodur, M.N., 2000. The technological and mineralogical characteristics of raw materials used for
            brick-tile industry in Kahramanmaraş region. (13-17 June 2000 Konya – Turkey, Proceedings of International
            Symposium on Desertification, p. 409-415).
 
13 - Bodur, M.N., Soysal, A., Şahin, G., ve Bağcı, H., 2000. Kahramanmaraş İlindeki (Kamu ve Özel Sektör)
            Büro Sekreterlerinin  Mesleki Özelliklerinin Araştırılması, (1. Ulusal Büro Yönetimi ve Sekreterlik Eğitimi Kongresi,
            17-18 Şubat 2000 Ankara ).
 
14 - Özer, S., Otlu, N., Bargu, S., Bodur, M.N., Herece, E., Kibici, Y., Örçen, S., Özpınar, Y., Turhan, N., Yılmaz, O.,
            Yılmaz, T., 2003. Jeoloji Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, Jeoloji Mühendisliği Eğitimi Çalıştayı, Jeoloji
            Mühendisleri Odası Yayınları: 83, Sayfa 63-74.
 
15 - Gürün, D.K., Çınar, Ö., Bodur, M.N., 2003.Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi’nin Kampus Yerleşke Planının
              İrdelenmesi. Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre Düzenlemesi I.Ulusal Çalıştayı , 16-18 Ekim 2003 Malatya.
 
16 - Subaşı A., Bodur, M.N., Akben, B., 2004.Mühendislikte e-Eğitimi Uygulamasının Getireceği Sonuçlar.Bilim-Eğitim
            Faaliyetlerinde Bilgi İletişim Teknolojilerinin Kullanılması Sempozyumu Bildirileri, 15-16 Eylül 2004, Azerbaycan.
 
17 - Binici, H., Bodur, M.N., Akça, E., Sakarya, N., Cagatay, I. and Kapur, S., 2004. Microstructure of Cement Mortars
            Incorporating Plain Portland Cement (PPC), Ground Granulated Blast-Furnace Slag (GGBFS) and Basaltic Pumice.
            12th International Meeting on Soil Micromorphology (20-26 September), Adana, pp: 161-164
 
18 - Bodur, M.N., Doygun, H., Gürün, D.K., 2005.Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Yerleşkelerinin Kahramanmaraş
            Kenti Genelinde Fonksiyon Bütünlüğü Bakımından İncelenmesi.II.Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve
            Çevre Düzenlemesi Çalıştayı , 9-10 Haziran 2005, Kahramanmaraş, s. 32-39.
 
19 - Bodur, M.N., Doygun, H., Gürün, D.K., 2005.Kahramanmaraş Sütçüimam Üniversitesi Avşar yerleşkesinde fiziksel
             yapılanma çalışmalarının dünü, bugünü ve geleceği. II. Ulusal Üniversite Yerleşke Planlaması ve Çevre
             Düzenlemesi  Çalıştayı , 9-10 Haziran 2005, Kahramanmaraş, s.1-9.
 
20 - Bodur, M.N., Binici, H., Arı, N., Özdemir, M., 2005. Effects of the Transfer Without Exam and Criticts of Vertical 
            Transition  in Turkish Higher Education. SEFI (7-10 September) ODTÜ, Ankara. pp : 103- 110.
 
21 - Binici, H., Bodur, M.N., 2005. Çimento Katkı Maddesi Olarak Pomzaların Aktiviteleri Türkiye. Pomza Sempozyumu
               ve Sergisi, Isparta, Türkiye, (15-17 Eylül 2005) SDÜ, Isparta.  s. 113-120.
 
22 - Binici, H., Bodur, M.N., Arı, N., 2005. Mesleki Teknik Eğitimde Endüstriye Dayalı Eğitim (EDE)/.STAJ.
               3.Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, SDÜ, Burdur Meslek Yüksek Okulu (28-30 Eylül)  Burdur,.s:260-264
 
23 - Binici, H., Arı, N., Bodur, M.N., Kuşat, Gürün, D., 2005. Üretim İçinde Mühendislik Eğitimi. TMMOB Mühendislik
            Eğitimi Sempozyumu (18-19 Kasım) Gazi Üniversitesi, Ankara. s. 225-234.
 
24 - Binici, H., Temiz, H., Köse, M.M.,  Bodur, M.N., 2006. Mühendislik Fakültesinde Öğrenci Performans Ölçümü.
            GAP V. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, 26-28 Nisan 2006 Şanlıurfa, Türkiye,  cilt: 2, sayfa: 1531-1539.
 
25 - Binici, H., Kop, A., Bodur, M.N., 2006. Mesleki Yeterlilik Belgesi Kazandırma Gereği. II. Ulusal Mühendislik Kongresi-
            12. Mühendislik Dekanları Konseyi (11-13 Mayıs) Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Zonguldak. s. 171-181
 
26 - Temiz, H., Kara, O., Binici, H., Bodur, M.N. 2006. Kahramanmaraş Doğal Agregalarının Mühendislik Özellikleri.
            KSÜ Fen ve Mühendislik Dergisi, 9 (2) sf. 61-65  Kahramanmaraş.
 
27 - Binici, H., Bodur, M.N., 2008. Üniversite –Sanayi Koordinasyon Merkezi İçin Bir Model. Üniversite-Sanayi İşbirliği
            Merkezleri Platformu (USİMP), Üniversite-Sanayi İşbirliği Ulusal Kongresi 26-27 Haziran 2008, Adana, s. 282-291.
 
28 - Cırık, S., Özbek, A., Kop, A., ve Bodur, M.N. 2008.Kahramanmaraş Kavlaklı Organize Sanayi Bölgesinin Jeoteknik
            Özellikleri ve Yerleşime Uygunluk Açısından Değerlendirilmesi.
            Yerbilimleri (GEOSOUND) Dergisi, Aralık 2008 sayı: 53, sayfa:
 
29 - İnan, S., Ergintav, S., Saatçılar, R.,Tüzel, B., İravul, Y., Çakmak, R., Özel, N., Tatar, O., Gürsoy, H., Çetin, H.,
            İmamoğlu, M.Ş., Kavak, O., Akçığ, Z., Ergün, M., Utku, M., Polat, O., Eral, M., Saç, M. M., Altunel, E., Doğru, M.,
            Aksoy, E., Şimşek, Ş., Önal, A., Önal, A., Eyidoğan, H., Akyüz, S., Kara, V., Bodur, M. N., Kop, A., Doğan, U.,
            Demirel, H.2008. Türkiye’nin Deprem Riski Yüksek Jeo-Stratejik – ancak tektonik rejimleri farklı – Bölgelerinde
            Deprem Davranışının Çok Disiplinli Yöntemlerle Araştırılması Projesi – TÜRDEP,Türkiye 18. Jeofizik Kongresi,
            (14-17 Ekim, 2008) Ankara.
 
30 - Bodur. M.N., Kop, A., Darbaş, G., M.Ezer., S.İnan ve Ergintav S., 2009. Doğu Anadolu Fayı’nın Güney Kesiminde
            Jeokimyasal Parametreler ile Depremler Arasındaki İlişkinin Araştırılması. ATAG 13 – Aktif Tektonik Araştırma
            Grubu 13.Çalıştayı, 08-11 Ekim 2009,Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi,
            Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Bildiri Özleri Kitabı, s. 10
 
31 - Bodur, M.N., 2017. Arktika ve Antarktika Kutup Bölgelerinde Yapılması Öngörülen Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
             çalışmalarına ilişkin bazı öneriler. Kutup (Arktik ve Antarktik) Bilim Programı Çalıştayı 12-13 Nisan 2017
            İTÜ-Süleyman Demirel Kültür Merkezi (Editör: Bilge TUTAK) Özet Kitabı sayfa 34.
 
32 - Bodur, M.N., 2017. Near Future Initiatives in Antarctica-1 Turkey and Bulgaria Scientific Research Co-operation,
            WORKSHOP ON POLAR SCIENCE COOPERATION BETWEEN TURKEY AND BULGARIA – Istanbul Technical
            University Maslak Campus Süleyman Demirel Kültür Merkezi 5 October 2017 Istanbul / TURKEY
 
33 - Bodur, M.N., 2018. Antarktika Yarımadası, Güney Shetland Adaları, Livingston Adası, Güney Körfezi ve Bulgar
           Antarktik ‘‘St. Kliment Ohridski ’’ Üs Bölgesi’nde Yapılan Çalışmalara ilişkin ilk Değerlendirmeler.
           WORKSHOP on the 2nd POLAR SCIENCES Istanbul Technical University Maslak Campus Süleyman Demirel
           Kültür Merkezi 12-13 September 2018- Istanbul / TURKEY
 
34 - Bodur, M.N., 2019. Antarktika, Livingston Adası Güney Körfezi Civarındaki Güncel Çökellerin Sedimantolojisi
            ve Jeokimyası (Sedimentology and geochemistry of recent deposits nearby from South Bay, Livingston Island,
            Antarctica), 3. Ulusal Kutup Bilimleri Çalıştayı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi, 05-06 Eylül 2019,
            Ankara/TÜRKİYE.